Arş. Gör. V. Oğuz Kiper

Turizm endüstrisinde çatı kurum olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), son yıllarda geliştirdiği politika önerilerinde sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutuyor. “Sustainable Development Goals” isminde yeni bir yaklaşım geliştiren UNWTO, bununla ilgili bazı raporlar paylaşıyor. Bahsi geçen raporlar; akademisyenlere, sektöre, ziyaretçilere ve uluslararası örgütlere tavsiyeler içermesi itibariyle turizmin sürdürülebilirliği anlamında bir yol haritası ve genel mutabakat niteliği taşıyor.

“Tourism for SDGs, How To Engage” raporu, akademisyenlere ve Sivil Toplum Örgütlerine şu başlıkları sunuyor:

 • Yoksulluğu önlemek (No poverty)
 • Açlığı önlemek (Zero hunger)
 • Yeterli sağlık ve zindelik (Good health and well-being)
 • Kaliteli eğitim (Quality education)
 • Cinsiyet eşitliği (Gender equality)
 • Temiz su ve hijyen (Clean water and sanitation)
 • Temin edilebilir temiz enerji (affordable and clean energy)
 • Yeterli istihdam ve ekonomik büyüme (Decent work and economic growth)
 • Endüstri, yenilik ve altyapı (Industry, innovation and infrastructure)
 • Eşitsizliğin azaltılması (Reduced inequalities)
 • Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar (Sustainabile cities and communities)
 • Sorumlu üretim ve tüketim (Responsible consumption and production)
 • İklimsel aksiyon (Climate action)
 • Su altı yaşamı gözetmek (Life below water)
 • Karadaki yaşamı gözetmek (Life on land)
 • Barışcıl, adil ve güçlü kurumlar (Peace, justive and strong institutions)
 • Hedefler için ortaklıklar ve iş birliği (Partnership for the goals)

Bu kapsamda geliştirilebilecekleri ise şu şekilde özetliyor:

 • Yerel toplum üyelerinin turizm değer zincirine dahil edilmesi ve öncelikle onların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi,
 • Yerel toplum sosyal ağları ile etkileşimde olunması ve onların eğitimsel donanımlarının arttırılması (yerel rehberler, yerel aşçılar vs.),
 • Yerel besin üretiminin gözetilmesi, yerel zirai faaliyetlerin özendirilmesi,
 • Yerel halkın sağlık güvencesinin gözetilmesi, salgın ve bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık tehditlerine karşı bilindik koruyucu politikaların gözetilmesi,
 • Öğrencilerin sektörle erken buluşabilmesi için stajlar, çalış-öğren programları, eğitimler ve çalıştayların düzenlenmesi, bilgiye erişimdeki bariyerlerin maliyet açısından verimli anlayışla kaldırılması,
 • Yönetim ve karar verici pozisyonlarda kadınlara pozitif ayrımcılık tanınması ve en az %30 oranında yer verilmesi,
 • Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusunda eğitim ve özendirmenin sağlanması,
 • Seyahat edenlerin davranışsal olarak eğitilmesi ve özendirilmesi,
 • Temiz enerji üretiminin özendirilmesi ve yerel toplumların enerjiye erişiminin garanti altına alınması,
 • Yerel toplumların hizmet ve ürün üretimi anlamında turizmde değer zincirinin içerisine alınması,
 • İşletme ve girişimlerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin özendirilmesi,
 • Araştırma ve geliştirme imkânlarının arttırılması,
 • Eğitim ve yatırım anlamında yerel toplum sosyal ağları ile iş birliğinin arttırılması,
 • Turizm işletmelerinin fiziki yapılarının enerji, su ve ses kirliliği yaratmayacak şekilde teknolojik açıdan elverişli dizayn edilmesinin desteklenmesi,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ulaştırma ve konaklama gibi turizm endüstri segmentlerinde verimli kaynak kullanımına özendirilmesi,
 • Işıklandırma sistemlerinin düşük enerji gerektiren LED sistemler ile değiştirilmesi,
 • Karbon yakalama teknolojilerinin özendirilmesi ve bölgesel karbon salınımının azaltılmasının desteklenmesi,
 • Su kaynaklarına karışan kirlilik ve atıkların yönetilmesi ve kontrolünün sağlanması, bununla ilgili olarak tüketicilerde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların yapılması,
 • Ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerin analizi, yönetilmesi ve kontrol altında tutulması,
 • Toprak kullanımı için en uygun ölçekleme ve planlamanın yapılması,
 • Ekosisteme verilen zararın telafisi için turizm gelirlerinden pay ayrılmasının sağlanması,
 • Çıkar çatışmasına mahal vermeyen, hukuki şartlara uygun, şeffaf politika ve uygulamaların belirlenmesi,
 • Ziyaretçilerin kültürlerarası bir barış elçisi olabilmeleri için ilgili konularda eğitimi ve gerekli farkındalığın sağlanması,
 • Bilgi, yenilik, teknoloji konularında paylaşımın teşvik edilmesi için bölgesel ve uluslararası ilgili kurumlar ile iş birliğinin gözetilmesi.